HOGYAN TOVÁBB?
Mérföldkő és szemléletváltás A KOLOZSVÁRI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM ÖREGDIÁKJAINAK APÁCZAI CSERE JÁNOS BARÁTI TÁRSASÁGA fennállásának 15-ik évfordulóján


Baráti Társaságunk gyökerei visszanyúlnak a trianoni békeparancs idejére. 1920-ban alakult meg A KOLOZSVÁRI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM TÁMOGATÓ EGYESÜLETE. A Kollégiumban végzett öregdiákok által fenntartott önszerveződés kolozsvári és budapesti csoportjai 24 éven át 1944-ig enyhítették az ősi iskola és a tanulóifjúság gondjait. A következő közel félévszázadban a parancsuralmi rendszer megtiltotta a társadalmi irányú szervezkedést.

Az 1989-es demokratikus átalakulás újra lehetőséget adott öregdiákjaink megszólítására, bár iskolánk kollégiumi jellegét elvesztve - a tanügyek többszöri átszervezése után - már csak nyomokban képviselte alapításkori szellemét. 1990-ben úgy éreztük, még maradt annyi erőnk, hogy gyökereinkre hivatkozva újjáélesszük kapcsolatainkat. Az 1947-ben végzettek kezdeményezésére hivatalosan bejegyeztettük AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS BARÁTI TÁRSASÁGOT. Ezzel párhuzamosan Egyházkerületünk előljárói megkezdték a kollégiumi tanintézet újjászervezését. Az albérletek szétszortságának körülményei között telt el iskolánk újabb évtizede. Ezen időszak alatt a Magyarországra áttelepült öregdiákok létrehozták testvérszervezetünket, az önálló jogi személyként működő egyesületet: A KOLOZSVÁRI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM ÖREGDIÁKJAINAK BARÁTI TÁRSASÁGÁT.

Ez alkalommal nem térünk ki munkásságunk ismertetésére, mert azt összefoglalóan bemutattuk ezévi Tisztújító Közgyűlésünkön. Tevékenységünk, rendezvényeink által és támogatott tanintézeteinkkel való állandó kapcsolatunk folytán köztudott. Sajtókiadványaink is szélesebb körben népszerűsítették. Terveink szerint, készülő EMLÉKKÖNYVÜNK is ezt fogja szolgálni.

Helyzetünk valós megítélése után Baráti Társaságunk továbbra is kitart az induláskor közzétett: HÍVO SZÓ - MINT SZÁNDÉKNYILATKOZAT mellett.

Ma is hitet tesz az ERDÉLYISÉG gondolata mellett. Követni kívánja APÁCZAI CSERE JÁNOS maradandó és ma is időszerű eszméit. Tevékenységének alapjaként elfogadja KÓS KÁROLY, REMÉNYIK SÁNDOR és SZABÓ DEZSŐ társadalomformáló és magyarságunkat megtartó iránymutatását. Érvényesnek tartja: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAINKAT.

Mindezeket fenntartva tovább kívánja növelni a CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK soraiban betöltött szerepét.

SZERVEZETI SZABÁLYZATUNK

A fenti általános intézkedések megvalósítása, az előírások betartásának okán megköveteli a választott tisztségviselők hatáskörének pontos körvonalazását, a Baráti Társaság Testületeinek feladatait. A gyakorlat megköveteli a MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATUNK tiszteletben tartását. Célkitűzéseink megvalósításának személyi feltételeit illetve a MELLÉRENDELTSÉG elve szerint járunk el. A választott tisztségviselők - vezetőségi tagok - és a tagság viszonylatában ELSŐK AZ EGYENLŐK KÖZÖTT.

A továbbiakban következzen Baráti Társaságunk döntési fórumainak és választott testületeinek felsorolása:

A TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS

A tagság jelölésével és jóváhagyásával négyévenként nyilt szavazással megválasztja a 24 tagú VÁLASZTMÁNYT, amely testület magába foglalja a Törvényszéki Bejegyzésben meghatározott felelős személyeken kívül a SZAKBIZOTTSÁGOK vezetőit is. A választmány póttagjai a szakbizottságokban tevékenykednek. Ugyancsak a Tisztújító Közgyűlés választja meg a háromtagú Ellenörző Bizottságot.

A RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉS

Felülvizsgája az eltelt évi választmányi beszámolót, a Határozatok teljesítését, a Pénzügyi beszámolót és az Ellenörző Bizottság jelentését. Számonkéri a tisztségviselők munkáját, jóváhagyja a következő év költségvetését. Határozatba foglalja a közgyűlésen megszavazott javaslatokat.

A KURATORIUM

Véleményezi az írásban beadott előterjesztéseket, kéréseket, panasztételeket. Megvizsgálja a civilszervezeti kapcsolatok alakulását, székházi beruházások és fejlesztések anyagi feltételeit. Állást foglal etikai kérdések megoldásának érdekében. Irásba foglalt javaslatait a választmány elé terjeszti jóváhagyás végett.

A kuratorium munkájában részt vesznek: a Baráti Társaság ELNÖKE, két ALELNÖKE, ÜGYVEZETŐJE, FŐTITKÁRA, JOGÜGYI, PÉNZÜGYI és GAZDASÁGI szakbizottságainak vezetői. A választmányi ülés előtti szerdai napon tartott NYILT ÜLÉSÉN részt vehet az Ellenörző Bizottság képviselője, meghívottak és érdeklődők.

A VÁLASZTMÁNY

Két Közgyűlés közötti időszakban - egyszerűtöbbségű szavazással határoz a Baráti Társaság munkája során felmerült kérdésekben. Napirenden tartja a Közgyűlés Határozatait, azok gyakorlati megvalósításáig. Az írásban megfogalmazott előterjesztéseket megoldásra kiosztja az illetékes szakbizottságoknak. Részletes beszámolóban értékeli az eltelt év eredményeit és hiányosságait. Havonta ülésezik - a hónap első péntekén, nyitottan, főképpen tagságunkat illetően.

A Baráti Társaság mindhárom vezető fóruma: A KÖZGYŰLÉS, A KURATORIUM ÉS A VÁLASZTMÁNY üléseinek NAPIRENDJÉT ÉS HOZZÁSZÓLÁSAIT jegyzőkönyvben rögzíti és következő alkalommal jóváhagyásra előterjeszti.

AZ ELLENÖRZŐ BIZOTTSÁG

Figyelemmel kíséri a Baráti Társaság vezető testületeinek tevékenységét. Küldötte résztvesz a Kuratorium és a Választmány ülésein. Jelzi az esetlegesen tapasztalt rendellenességeket, kiküszöbölésük érdekében.

Jelentést készít az eltelt év tapasztalatai alapján a Közgyűlés számára.

A TITKÁRSÁG

A hagyományosan fenntartott szerdai és pénteki SZÉKHÁZI FOGADÓNAPOK hivatalos órarendje szerint - 16.00 és 19.00 óra között - szolgálatot tart az elnök, az ügyvezető, a főtitkár és a titkárnő váltásos jelenlétével. Fogadják a tagságot és az érdeklődőket. Felvilágosítással szolgálnak az időszerű tevékenységekről. Feljegyzik a felajánlásokat, bejelentéseket, igényléseket. Átveszik a tagdíjakat és az esetleges adományokat.

A Titkárság keretében működnek: a SAJTÓTERJESZTÉS, a KÖNYVTÁROS, a LEVÉLTÁROS, az IRATTÁROS, a KÖNYVELÉS, a NYILVÁNTARTÁS, a SZÖVEGSZERKESZTÉS és a PÉNZÜGYI INTÉZÉS szolgálatai.

A RENDEZVÉNYI SZOLGÁLAT

Biztosítja a kulturális, művészeti, kapcsolattartó, vendéglátó és sport jellegű összejövetelek helyi és tárgyi feltételeit. A fenti események zökkenőmentes lebonyolításáért a HÁZNAGY, a HÁZGONDNOK és a KLUBIGAZGATÓ felelnek.

A SZÉKHÁZFENNTARTÓ SZOLGÁLAT

Munkatársai gondoskodnak a Baráti Társaság székháza és más ingatlan vagyona állagának megörzéséről, a fenntartási munkatervek kivitelezéséről a téli és nyári munkaprogramok végrehajtásáról, a felújítások, fejlesztések, beruházások minőségi elvégzéséről. A szolgálat keretében működik a főmester, a csoportvezető, a székházgondozó és a kertész.

A Szervezeti Szabályzat 17-ik paragrafusának megfelelően az egyes SZAKOSZTÁLYOK működését a SZAKBIZOTTSÁGOK önállóan határozzák meg. A szakosztályok munkaterveit az illetékes bizottságok vezetői terjesztik elő. Tevékenységeiket a szakosztályi naplókba jegyzik be.

A SZAKOSZTÁLYOK FELADATKÖRE ÉS MUNKARENDJE:

JÓLÉTI - SZOCIÁLIS

Nyilvántartja és segíti beteg vagy mozgásképtelen tagtársainkat. Intézi a gyógyszerellátást, a beteg orvoshoz juttatását.(Bizottsági szolgálat: első szerda).

MŰVELŐDÉSI

Kulturális, ismeretterjesztő, nyelvművelő előadások szervezése. Képzőművészeti tárlatok jótékonysági célokra. Sajtó és könyvterjesztés.(Bizottsági szolgálat: első szerda).

EGYHÁZÜGYI

A Baráti Társaság hitéletével foglalkozik. Kapcsolatot tart az Egyházkerület, az Egyházközségek és pártolt iskoláink között. Első vasárnapi istentiszteleti részvételünk és kollégiumi összejövetelünk szervezője. (Bizottsági szolgálat: második szerda).

HÁZSONGÁRD

A végtisztesség és megemlékezés szakosztálya. Részvétnyilvánítás, búcsúbeszédek, koszorúzások intézője. Sírhelyek és emlékművek karbantartása szerepelnek programjában. (Bizottsági szolgálat: második péntek).

TANÜGYI

Az iskolapártoló testületekben együttműködik támogatott iskoláink: A Református Kollégium, Az Apáczai Csere János Elméleti Líceum és az Apáca Községi Általános Iskola vezetőtanácsaival. Megszervezi és átadja az évvégi díjakat, pénz és könyvjutalmakat. (Bizottsági szolgálat: harmadik szerdán).

JOGÜGYI

A Baráti Társaság jogszolgálata, működésünk törvényességének betartására, tagságunknak jogi ügyekben való felvilágosítására. Közérdekű törvények ismertetésére. (Bizottsági szolgálat: harmadik pénteken).

GAZDASÁGI

A Társaság ingatlan vagyonának és értéktárgyainak leltárbavételét és kezelését végzi. Bérbeadással és díjfizetéssel is foglalkozik. (Bizottsági szolgálat: harmadik pénteken).

KAPCSOLATÉPÍTŐ

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás bel és külföldi öregdiáktársaságokkal és intézményekkel, alapítványokkal, Református Kollégiumokkal, Apáczai Csere János nevét viselő iskolákkal, társaságokkal, egyesületekkel. (Bizottsági szolgálat: harmadik pénteken).

SAJTÓ

Kiadványaink: a REMÉNY és REMÉNY-FÜZETEK, HĺRLEVELEK gondozása, terjesztése. Emlékiratok, emlékkönyvek szerkesztése és kiadása. (Bizottsági szolgálat: negyedik szerdán).

TAGSZERVEZŐ

Támogatott iskoláink végzett diákjainak beszervezése Baráti Társaságunkba. Öregdiák és kerekévfordulós nagytalálkozók szervezése, előkészítése és megrendezése a jóváhagyott szabályzat szerint. (Bizottsági szolgálat: negyedik szerdán).

SPORT

Billiárd, asztali tenisz, kártyajátékok, sakk. Sportt0rténeti adatok összegyűjtése, sportgyűjtemények kiállítása. (Bizottsági szolgálat: negyedik pénteken).

PÉNZÜGYI

Bizottságunk a Kuratorium keretében működik. Feladata: anyagi alapok létrehozása tagdíjakból, adományokból és pályázatok útján. (Szolgálat hónapzáráskor).

IDŐSZAKI RENDEZVÉNYEINK

KLUBDÉLUTÁNOK előzetes jelentkezéssel szombati napokon.

TÁRSASÁGI ÖSSZEJÖVETELEK fehér asztalnál, előzetes jelentkezéssel és befizetéssel, évnyitók, évzárók, évfordulók megünneplésére.

TÁRSASÁGKÖZI ÉRTEKEZLETEK vezetőségi részvétellel a Kollégiumban, a Piaristák Baráti Körében, az Örménymagyar Társaságnál havi váltásban, minden harmadik csütörtökön.

HELYI BARÁTI KÖREINK

A bel és külföldi régiókban, területi egységekben élő öregdiákjainkat szolgálják. Tudósításainkkal, eseménynaptárunk ismertetésével, társasági kiadványaink terjesztésével kapcsoljuk be tagtársainkat Baráti Társaságunk munkájába az alábbiak szerint:

  1. SZAMOSMENTI (Kolozsvár)
  2. MAROSMENTI (Marosvásárhely)
  3. SZÉKELYFÖLDI (Székelyudvarhely)
  4. SZILÁGYSÁGI (Szatmár)
  5. KŐRÖSVIDÉKI (Nagyvárad)
  6. KÁRPÁTI (Brassó)
  7. FŐVÁROSI (Bukarest)
  8. ANYAORSZÁGI (Budapest)
  9. NYUGATI (Buchenbach)

Felsorolt testületeink, szakosztályaink, baráti köreink, bizottságaink tevékenységét tisztségviselőink irányitják és ellenőrzik. Az alábbiakban az elnök, az alelnökök, az ügyvezető, a főtitkár, a pénztárnok és a szakosztályvezetők feladatköreit ismertetjük.

AZ ELNÖK

a Baráti Társaság tevékenységének legfőbb irányítója. Törvény előtti felelősségének ismeretében érvényesíti a Társaságalapokmányaiban kifejezett célokat és elvárásokat. Együttműködve a Választmány tagjaival tárlati tervet kezdeményez a célkitűzések megvalósítására. Elősegíti a költségvetési terv kereteinek betartását. Gondoskodik a pénzügyi műveletek lebonyolításáról.Rövid távon összehangolja a tisztségviselők munkáját kiküszöbölve az üresjáratokat és a párhuzamosságokat. Aláírásával hitelesíti a hivatalos szervekhez vagy más intézményekhez címzett iratokat.

AZ ALELNÖKÖK

helyettesítik az elnököt - akadályoztatása esetén a Baráti Társaság képviseletében. Segítik az elnököt feladatai teljesítésében.

AZ ÜGYVEZETŐ

a Titkárság közreműködésével - nyilvántartja és a Választmány elé terjeszti a Baráti Társaság címére érkezett megkereséseket - hivatalos értesítések, levelek, felhívások, meghívók - stb. Előkészíti a választmányi ülések programját, meghatározva a NAPIRENDET, ismertetve a következő hónap ESEMÉNYNAPTÁRÁT. Gondoskodik a Baráti Társaság képviseletéről az előirányzott ünnepélyekre, összejövetelekre, ülésekre, találkozókra, megbeszélésekre. Levezeti a Választmány üléseit és végleges formában rögzíti a felvett jegyzőkönyvet. Nyilvántartja és segíti a Közgyűlési Határozatok teljesítését. Székházi szolgálata alkalmával mint szolgálatvezető fogadja a tagságot és az érdeklődőket. Felvilágosítással és ügyintézéssel szolgálja a Baráti Társaság érdekeit. Munkájában az ügyeletes titkárnő segíti, ami az irattári, könyvtári és tagdíjátvételi munkát illeti.

A FŐTITKÁR

mint a törvény előtti felelősség kettes számú hordozója felügyeli a Titkárság tevékenységét. Összehangolja a pénzügyi nyilvántartás és a könyvelés munkáját. Gondoskodik a Baráti Társaság alapvető okmányainak megörzéséről. A székházi szolgálat idején, - az ügyvezetőhöz hasonlóan - képviseli a Baráti Társaság vezetőségét.

A PÉNZTÁRNOK

bevételezi a tagdíjakat, adományokat, szerződéses járandóságókat, megfelelő nyugták kiséretében. Kifizeti a közművek szolgáltatásainak számláit és a Választmány által jóváhagyott közérdekű munkák díjtételeit, segélyeket és adományokat. Gondoskodik a pénzforgalom havonkénti jelentésének összeállításáról.

A SZAKOSZTÁLYVEZETŐK

a szakbizottságok vezetőiként meghatározzák a szakosztály tevékenységi programját, évi munkatervek formájában. A munkaterveket és személyi javaslataikat jóváhagyásra a választmány elé terjesztik. Tagságunk köréből gondoskodnak a szakbizottsági tagok utánpótlásáról. A szakosztályban folyó munka eredményeit bejegyzik a szakosztályi naplóba.

Várjuk véleményeiket a társaság e-mail címére. apaczaitarsasag@kolozsvar.ro